Huidige leden

De leden van het Academiegenootschap zijn gerenommeerde auteurs, taalkundigen en literatuurwetenschappers.

De Academie bestaat uit 30 gewone leden. Er wordt naar gestreefd om precies evenveel creatieve auteurs, taalkundigen en literatuurwetenschappers als lid te hebben: tien uit elke groep dus.

Daarnaast zijn er maximaal 5 buitengewone leden. Dat zijn mensen met de Belgische nationaliteit die zich buiten de Vlaamse Gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt voor de kennis en waardering van het Nederlands en de literatuur die in die taal geschreven wordt.

De Academie telt ook 25 buitenlandse ereleden en een wisselend aantal binnenlandse ereleden: werkende en buitengewone leden die de leeftijdgrens van 75 jaar bereikt hebben of die zelf als werkend lid ontslag hebben genomen.

Nieuwe leden worden door de gewone leden verkozen, en benoemd door de Vlaamse regering.

Gewone leden
Buitengewone leden
Binnenlandse ereleden
Buitenlandse ereleden